KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Thứ tư - 10/03/2021 09:33
1. Để đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình kế hoạch dạy học, đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
2. Xây dựng nề nếp kiểm tra đánh giá, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nề nếp, kỷ cương dạy học, thực hiện Quy chế chuyên môn đáp ứng những yêu cầu nâng cao chất lượng.
3. Đảm bảo việc kiểm tra giữa kỳ được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, đúng quy định về kiểm tra đánh giá và quy chế chuyên môn.
4. Thực hiện đúng quy định của Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày/12/2011.
KT GK2
KT GK2
KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức kiểm tra giữa kỳ II  - Năm học 2020-2021


Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày/12/2011.
Căn cứ công văn số 76/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra giữa kỳ và cuối  học kỳ II  năm học 2020-2021;
Thực hiện công văn số 24/PGDĐT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng về việc hướng dẫn kiểm tra giữa kỳ II và kiểm tra cuối học kỳ II cấp THCS năm học 2020-2021;
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa kỳ II năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Để đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình kế hoạch dạy học, đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
          2. Xây dựng nề nếp kiểm tra đánh giá, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nề nếp, kỷ cương dạy học, thực hiện Quy chế chuyên môn đáp ứng những yêu cầu nâng cao chất lượng.
3. Đảm bảo việc kiểm tra giữa kỳ được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, đúng quy định về kiểm tra đánh giá và quy chế chuyên môn.
4. Thực hiện đúng quy định của Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày/12/2011.
II. TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA KỲ II
   Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày/12/2011 và Căn cứ Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT; Căn cứ vào phân phối chương trình các môn được Phòng GDĐT điều chỉnh từ đầu năm học 2020-2021.
Đơn vị thực hiện đề kiểm tra giữa kỳ đảm bảo xây dựng trên ma trận, đặc tả của đề đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT ban hành.
Thời lượng và hình thức bài kiểm tra giữa kỳ đối với các môn tương tự như bài kiểm tra cuối học kỳ.
Nội dung  kiểm tra là kiến thức chương trình học kỳ II thực hiện từ tuần 19 đến tuần 25 theo quy định.
1. Hình thức tổ chức kiểm tra
Tổ chức kiểm tra tập trung theo lịch của trường.
 Kiểm tra theo đề chung của Trường Tất cả các môn học của khối lớp 6,7,8,9. Đề kiểm tra do Hiệu trưởng phân công giáo viên ra đề.
 2. Dạng thức đề kiểm tra
-  Các môn của khối lớp 6,7,8,9: Ngữ Văn, Toán, Lịch Sử, Địa Lý kiểm tra theo hình thức tự luận.
-  Các môn còn lại: kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận (Tự luận 70% và TNKQ 30%).
Môn tiếng Anh: Kiểm tra kỹ năng nghe
- Hình thức kiểm tra: Nghe và thực hiện theo yêu cầu của đề kiểm tra, sẽ chọn trong số các hình thức thi nghe đã được thực hiện như các năm học trước.
- Phân bố điểm nghe: 1.5/10 điểm.
3. Thời lượng đề kiểm tra
- Các môn Ngữ văn, Toán tất cả các khối 6, 7, 8, 9 thời lượng 90 phút.
- Các môn Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tiếng Anh,Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ thời lượng 60 phút.
- Các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật và Công nghệ 9 thời lượng 45 phút.
4. Lịch tổ chức kiểm tra: Thời gian kiểm tra cho tất cả các khối lớp từ ngày 15/3/2021 đến 20/3/2021.
Khối 6,9 Buổi sáng;   Khối 7,8 Buổi chiều.
- Đối với các môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ Thuật các khối, môn Công nghệ khối 9, môn Tin học khối 9,8,  kiểm tra thời gian từ ngày 08/3/2021 đến ngày 13/3/2021
-Lịch kiểm tra các môn theo đề chung như sau:
* Khối lớp 9
STT Ngày Môn
 
Thời gian
làm bài
Giờ mở bì đề
tại phòng hội đồng
Giờ phát đề
tại lớp
1 15/3/2021 Ngữ văn 90 phút 7h00 7h10
2 15/3/2021 Vật lý 60 phút 9h10 9h20
3 16/3/2021 Tiếng Anh 60 phút 7h00 7h10
4 16/3/2021 GDCD 60 phút 8h40 8h50
5 17/3/2021 Lịch sử 60 phút 7h00 7h10
6 17/3/2021 Hóa 60 phút 8h40 8h50
7 18/3/2021 Toán 90 phút 7h00 7h10
9 19/3/2021 Sinh học 60 phút 7h00 7h10
10 19/3/2021 Địa lý 60 phút 8h40 8h50
 
* Khối lớp 6
STT Ngày Môn
 
Thời gian
làm bài
Giờ mở bì đề
tại phòng hội đồng
Giờ phát đề
tại lớp
1 15/3/2021 Toán 90 phút 7h00 7h10
2 15/3/2021 Tiếng Anh 60 phút 9h10 9h20
3 16/3/2021 Vật lý 60 phút 7h00 7h10
4 16/3/2021 GDCD 60 phút 8h40 8h50
5 17/3/2021 Lịch sử 60 phút 7h00 7h10
6 17/3/2021 Công nghệ 60 phút 8h40 8h50
7 18/3/2021 Ngữ văn 90 phút 7h00 7h10
8 18/3/2021 Tin học 60 phút 9h10 9h20
9 19/3/2021 Sinh học 60 phút 7h00 7h10
10 19/3/2021 Địa lý 60 phút 8h40 8h50

*Khối lớp 7
STT Ngày Môn
 
Thời gian
làm bài
Giờ mở bì đề
tại phòng hội đồng
Giờ phát đề
tại lớp
1 15/3/2021 Toán 90 phút 12h45 12h55
2 15/3/2021 Tiếng Anh 60 phút 15h00 15h10
3 16/3/2021 Vật lý 60 phút 12h45 12h55
4 16/3/2021 GDCD 60 phút 14h25 14h35
5 17/3/2021 Sinh học 60 phút 12h45 12h55
6 17/3/2021 Địa lý 60 phút 14h25 14h35
7 18/3/2021 Ngữ văn 90 phút 12h45 12h55
8 18/3/2021 Tin học 60 phút 15h00 15h10
9 19/3/2021 Lịch sử 60 phút 12h45 12h55
10 19/3/2021 Công nghệ 60 phút 14h25 14h35
           
 
 *Khối lớp 8
TT Ngày Môn
 
Thời gian
làm bài
Giờ mở bì đề
tại phòng hội đồng
Giờ phát đề
tại lớp
1 15/3/2021 Ngữ văn 90 phút 12h45 12h55
2 15/3/2021 Vật lý 60 phút 15h00 15h10
3 16/3/2021 Tiếng Anh 60 phút 12h45 12h55
4 16/3/2021 GDCD 60 phút 14h25 14h35
5 17/3/2021 Lịch sử 60 phút 12h45 12h55
6 17/3/2021 Hóa 60 phút 14h25 14h35
7 18/3/2021 Sinh học 60 phút 12h45 12h55
8 18/3/2021 Địa lý 60 phút 14h25 14h35
9 19/3/2021 Toán 90 phút 12h45 12h55
10 19/3/2021 Công nghệ 60 phút 15h00 15h10
           

IV. QUY ĐỊNH IN SAO ĐỀ VÀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
       1.Việc in sao và bảo mật đề kiểm tra  
       - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm duyệt đề, in sao và bảo mật đề.
       - Tổ chức kiểm tra thi đúng lịch quy định trên.
2. Quy trình ra đề, sao in đề, coi và chấm bài kiểm tra
          a) Phân công ra đề
           - Hiệu trưởng ra quyết định phân công  ra đề kiểm tra giữa học kỳ II.
 - Tổ nhóm và giáo viên ra đề chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị về nội dung của đề.
          b) Sao in đề kiểm tra
           - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập tổ in sao đề. Việc sao in đề, quản lý đề phải bảo mật, an toàn, lưu trữ một năm phục vụ cho việc kiểm tra thẩm định .     
c) Coi và Chấm bài kiểm tra 
- Ban Giám hiệu phân công CBGV, NV tham gia coi, chấm kiểm tra nghiêm túc; Bài kiểm tra được giao cho giáo viên bộ môn chấm độc lập. (có danh sách phân công kèm theo)
- Bài kiểm tra  giữa học kỳ II sau khi lên điểm xong, GV thông báo công khai, kịp thời cho học sinh biết và phải được lưu trữ một năm.
       3. Công tác chuẩn bị:
- Tổ chức ôn tập cho học theo chương trình hiện hành;
- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra;
- Tổ chức cho toàn thể giáo viên học tập quy chế coi và chấm kiểm tra;
- Chuẩn bị các văn bản phục vụ cho kỳ kiểm tra như các quyết định thành lập hội đồng coi, chấm kiểm tra,
- Phân công CBGV, NV tham gia coi kiểm tra;
- Kiểm tra lại chất lượng trang thiết bị thi kỹ năng nghe môn tiếng Anh;
- Hướng dẫn nhắc lại cho học sinh biết cách thức thi kỹ năng nghe;
 - Các biểu mẫu báo cáo sau kiểm tra.
   V. THỰC HIỆN BÁO CÁO
Sau khi kiểm tra giữa học kỳ II xong, Giáo viên bộ môn và Giáo viên chủ nhiệm báo cáo, nhập điểm từng môn kiểm tra vào phần mềm theo quy định đảm bảo chính xác, kịp thời (hạn chót ngày 22/3/2021). Đơn vị hoàn chỉnh báo cáo theo quy định gửi Phòng Giáo dục ngày 25/3/2021.
          Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2020-2021 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Bộ phận CM PGD;
- BGH, toàn đơn vị;
- Lưu: VT.
 
HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Thu Sương

Tác giả: Ths Hoàng Ngọc Sơn

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video Clips
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay829
  • Tháng hiện tại33,150
  • Tổng lượt truy cập3,419,095
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Văn bản PGD

QĐ số 66/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS

Ngày ban hành: 12/06/2024

QĐ số 65/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: công nhận BDTX MN

Ngày ban hành: 12/06/2024

CV số 112/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...

Ngày ban hành: 03/06/2024

CV số 104/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 29/05/2024. Trích yếu: giữ trẻ trong hè

Ngày ban hành: 29/05/2024

KH số 34/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh

Ngày ban hành: 27/05/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây